ก.ยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดการประชุมฯ ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ฉบับที่ 3

38

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ฉบับที่ 3 โดยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานและวิทยากรในการประชุมฯ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ชยางคกุล คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และนายสันติ ลาตีฟี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนางธัญสุดา หน่อแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามกติกาฯ

นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลการปฏิบัติตามกติกาฯ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะหลายประการ โดยเฉพาะในประเด็นการไม่เลือกปฏิบัติ บุคคลไร้รัฐ ผู้ลี้ภัย สภาพความเป็นอยู่ในสถานที่ควบคุมตัว สิทธิด้านสุขภาพ สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ใช้ยา และสิทธิทางวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง และตัดทอนข้อมูลบางส่วนให้มีความกระชับและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมฯ จะได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมฯ ในวันนี้ ไปประกอบการยกร่างรายงานประเทศฯ และจะได้เสนอให้ที่ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป