ป.ป.ช.จับมือป.ป.ท.เชื่อมโยงระบบดิจิทัลเก็บฐานข้อมูลยกระดับปราบปรามทุจริต

13

ป.ป.ช.จัดพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.จัดประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคดีการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีพลตำรวจเอกวัชรพล ประสาร ราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พันตำรวจโทวันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
นางสมพร ครุฑสาคร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์และยกระดับประเทศไทย ไปสู่การเป็น Thailand 4.0 โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกส่วนราชการให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ 7 ขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในด้านการพัฒนาองค์กร คือ ระดับความสำเร็จของศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะมีการจัดทำฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินคดี เช่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อัยการ ศาล และกรมราชทัณฑ์ เพื่อรองรับผลการดำเนินงานของแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ในเรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล และการขึ้นทะเบียนจึงได้มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ด้านปราบปรามการทุจริต ทำให้เกิดประโยชน์ในงานด้านแสวงหาข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาการสืบสวนและการไต่สวนข้อเท็จจริง รวมถึงการติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดและศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น