องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

32

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร
ที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน เขตวัฒนา ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 15.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน เขตวัฒนา ณ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.53 น.
ซึ่งที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้นและชั้นเดียวปลูกติดกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับทางเข้า-ออกคับแคบ จึงเป็นอุปสรรคในการดับเพลิงและขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงในพื้นที่ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ระดมช่วยกันดับเพลิง และเพลิงสงบลง
เมื่อเวลา 15.41 น. บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 34 ครอบครัว ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน รวมจำนวน 102 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ สำนักงานเขตวัฒนาได้ออกหนังสือรับรองและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุ กับให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ
ในการดำรงชีพต่อไปด้วย