“ครูพี่โอ๊ะ” เชื่อกระบวนการลูกเสือ ฝึกเด็กให้มีความพร้อมรอบด้าน เป็นทั้งผู้นำ-ผู้ตาม พาประเทศไทยสู่ความเจริญได้ในอนาคต

28

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 : ระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ของ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจติดตามการนำนโยบายการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยไปสู่การปฏิบัติ ได้พบเห็นการเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารี จึงลงจากรถไปทักทายอย่างเป็นกันเอง ทำให้ทราบว่า เป็นนักเรียนลูกเสือของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่อยู่ระหว่างการเดินทางไกล เพื่อเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี

โดย รมช.ศึกษาธิการ กล่าวกับลูกเสือ และครูผู้บังคับการลูกเสือ ตอนหนึ่งว่า ขอให้กำลังใจกับลูกเสือทุกคนที่เดินทางไกลเพื่อฝึกระเบียบวินัย และความอดทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ผ่านการฝึกฝนด้วยกระบวนการลูกเสือ รัฐมนตรีในฐานะดูแลรับผิดชอบสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หวังว่าเมื่อทุกคนผ่านการเข้าค่ายพักแรมแล้ว จะเกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และเป็นกำลังคนที่สมบูรณ์รอบด้านของประเทศ

เพราะในกระบวนการลูกเสือ การอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ ต่อการหล่อหลอมและฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวให้พร้อม การร่วมกิจกรรมเดินทางไกล และการอยู่ค่ายพักแรม ตลอดจนการนำทักษะไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า ลูกเสือทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เมื่อเราได้รับมอบหมายหน้าที่ใด ก็ต้องทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อความสำเร็จของภารกิจในนามกลุ่มหรือหมู่คณะ

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหมู่ ก็ต้องทำหน้าที่ของผู้นำด้วยความเข้มแข็ง สื่อสารอย่างชัดเจน ด้วยความเข้าอกเข้าใจ เป็นเหตุเป็นผล มีความทุ่มเทและเสียสละ เปิดใจรับฟังปัญหา พร้อมรวมพลังใจของคนในกลุ่มให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้ ส่วนผู้ตาม ก็ต้องไว้วางใจและเชื่อใจที่จะปฏิบัติตามผู้นำอย่างเป็นระบบ รับผิดชอบและอดทนทำงานในหน้าที่ของตนเองด้วยความเรียบร้อย เช่นกัน

“ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ พยายามที่จะบูรณาการการทำงาน และเชื่อมโยงงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคนไทยทุกคน ให้ได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ที่จะเป็นจิ๊กซอร์ความงดงามด้านการศึกษาและเรียนรู้ในแต่ละส่วน ๆ อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นภาพความสำเร็จครบถ้วนทั้งประเทศไทยอย่างสวยงามต่อไป ซึ่งกระบวนการลูกเสือ ก็ถือเป็นหนึ่งในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับคนไทยด้วยเช่นกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว