องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล

31

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ได้เดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตลอดจนประชาชนชาวเลิงนกทาให้การต้อนรับ

สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาแห่งนี้ ได้ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลากว่า 41 ปี ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบริการ วิชาการ ด้านบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ซึ่งภารกิจของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ได้เจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
จากนั้นนายเจนวิทย์ เวชกามา รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาได้นำเสนอผลงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาให้ได้รับทราบก่อนเดินตรวจเยี่ยมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบริเวณตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินพร้อมมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่อาคารผู้ป่วย 5 ชั้น ที่ตึกรวมชั้น 1 ตึกชายชั้น 2 และตึกหญิงชั้น 3 ต่อมาเวลา 15.00 น.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร หมู่ที่ 1 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร