พศ.จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง ผอ.พศ. “ณรงค์” เผย เร่งปรับทัศนคติผู้บริหาร – เฟ้นหาเพชรเม็ดงามพระปริยัติสามัญฯ

15

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายณรงค์ ทรงอารมณ์ เป็น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธี ภายหลังเสร็จพิธี นายณรงค์ กล่าวว่า สิ่งที่ต้องการจะเน้นหลังจากนี้ คือการปรับปรุงทัศนคติของข้าราชการพศ. ในการทำงานสนองงานคณะสงฆ์ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรพศ. และบุคลากรของคณะสงฆ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย ขณะเดียวกันก็จะขับเคลื่อนงานพศ.ตามนโยบายรัฐบาล ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างสังคมคุณธรรม ผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5, วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นต้น รวมไปถึงการสนองงานคณะสงฆ์ดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสืบต่อไปด้วย อีกทั้งในเร็วๆ นี้ตนจะเชิญผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศมามอบนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานของพศจ. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังมีแนวคิดที่จะเผยแพร่ความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยจะเริ่มจากแผนกสามัญศึกษา ด้วยการเผยแพร่ความสำเร็จของนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ เป็นการค้นหาเพชรเม็ดงามในแวดวงการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อนำออกมาเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ เพราะในแต่ละปีพบว่ามีนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ สามารถสอบติดเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นจำนวนมาก

“การขับเคลื่อนงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ยังขับเคลื่อนตลอด เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ โดยสำนักงานพระพุทธฯ มีหน้าที่สนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นงานศาสนสงเคราะห์จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อเกิดอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาพระท่านจะเข้าไปช่วยเหลือก่อนหน่วยงานอื่น ส่วนในด้านการศึกษา ทางสำนักงานพระพุทธฯ จะสร้างหอเกียรติยศ จะมีการค้นหาเพ็ชรเม็ดงามที่พระภิกษุสามเณรท่านประสบความสำเร็จในชีวิตด้านการศึกษาว่าท่านประสบความสำเร็จได้อย่างไร เรียนอย่างไรถึงสอบติดเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านมาสอบเข้าเรียนแพทย์ก็มี สอบได้ผู้พิพากษาก็มี สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยก็มี เพียงแต่ไม่ได้ออกเป็นข่าวเท่านั้น” ผอ.พศ. กล่าว