ปปส.จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

36

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 สืบสานพระราชปณิธานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม” ทรงพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด พระราชทานพระดำรัสแก่ประธานหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 1,193 แห่ง

ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่ายตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละภาค และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นผู้กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 77 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน และผู้แทนจากหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมรับเสด็จกว่า 2,800 คน ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมจำนวน 23,399 แห่ง โดยมีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสิริมงคล โดยในปีนี้ ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

โดยกิจกรรมสำคัญคือ พิธีพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จำนวน 1,193 แห่ง ซึ่งทุกหมู่บ้านและชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวัง และร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็ง ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็นต่อไป”

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เปรียบเสมือนยุทธศาสตร์พระราชทานที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมอบให้พสกนิกรชาวไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยแนวทางสันติวิธี มีเป้าหมายเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังความสามัคคีของชาวบ้าน และต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ มุ่งสร้างความปรองดองและความสามัคคี ขยายเครือข่ายการดำเนินงานจากหมู่บ้าน สู่ตำบล สู่อำเภอ สู่จังหวัด จนถึงระดับภาค โดยยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว จิตใจ ซึ่งให้ความสำคัญกับบทบาทภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงาน มุ่งเน้นสร้างเครือข่าย ขยายพลังความรัก ความสามัคคี รู้จักเสียสละ ก่อให้เกิดศรัทธาที่ตั้งมั่นของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด”

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ ได้มีการนำดอกผลจากการต่อยอดขยายกองทุนฯ มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ที่ผ่านการบำบัด ช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด หากพบเบาะแส ยาเสพติด โทรแจ้ง สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

————-