เตรียมจัดงาน ฐานันดร 4 มอบ โล่ เชิดชูเกียรตินักข่าวและผู้ทำคุณประโยชน์ แก่สังคม

44

วันนี้ เมื่อเวลา 11.00 น นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าวฯจัดประชุม คณะกรรมการบริหาร และ ที่ปรึกษา สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศำทย) เพื่อเตรียมจัดงาน ฐานันดร 4 มอบ โล่ เชิดชูเกียรตินักข่าวและผู้ทำคุณประโยชน์ แก่สังคม

โดยงานจะจัดขึ้นในวัีนเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2663 ณ สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้ง และในโอกาสนี้ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ชุดใหม่ โดยมี คุณ แสนไชย เค้าภูไทย คอลัมนิสต์อาวุโส ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาด้วย ที่ ห้องประชุม สมาคมสมาพันธ์นักข่าว สนามบินน้ำ