“มาดามโอ๊ะ” ตามอัธยาศัยเปิดงานวาเลนไทน์สไตล์ว้าวว้าว ณ ศว.ร้อยเอ็ด “รักเกินร้อย” ชวนคู่รักจับมือให้มั่นอย่าปล่อยมือ

20

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด : ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว (วาเลนไทน์ สไตล์ ว้าว ว้าว) ในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ และเป็นสักขีพยานให้คู่รัก 101 คู่ ที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้

รมช.ศธ.กล่าวว่า จากการรับฟังคำกล่าวรายงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว การที่คนสองคนได้มาพบกัน ถือเป็นพรหมลิขิตและวาสนา จะครองรักครองเรือนให้ยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านานต้องอาศัยทั้งศาสตร์ และศิลป์ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราพยายามที่จะเข้าใจในกันและกันในแบบที่เป็นอยู่ เพราะทั้งชายและหญิงมาจากต่างครอบครัว ต่างความคิดเมื่อมาอยู่ด้วยกันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ พบกันครึ่งทาง มองเห็นประโยชน์ของคนที่ตนรักมากกว่าของตนเอง มีใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาไม่พยายามทำให้คนรักเกิดความทุกข์ การครองคู่อย่างสมานฉันท์ให้มีความสุข ต้องมีการเข้าใจกัน ไว้ใจกันนับถือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และให้อภัยกัน กิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการวางรากฐานการสร้างสถาบันครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีการพัฒนาตามวัย และเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่

เพื่อกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดีที่จัดขึ้นในวันนี้ทุกท่านทุกหน่วยงาน สำหรับวันแห่งความรักวันนี้ ขอให้คู่รักทุกคู่ ครองรักครองเรือน ตราบนานเท่านานและมีความสุขตลอดไป ขอให้รักษาความรักให้เหมือนวันแรกที่พบรักกัน นอกจากนี้ รมช.กนกวรรณ ได้ยกตัวอย่างชีวิตครอบครัวของตน ที่แม้ว่าเวลาจะผ่านมานาน ก็ยังจับมือกันไม่ปล่อย

ด้าน นางตติยา ใจบุญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สํานักงาน กศน.กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม แม้ว่าจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม แต่กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะเป็นต้นทางในการเพาะบ่มคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะในวัยเด็กที่จะเติบใหญ่ เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคตเปรียบเหมือนฐานรากที่แข็งแรง เพื่อให้ประเทศชาติแข็งแกร่ง ยั่งยืนเพื่อสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว (วาเลนไทน์ สไตล์ ว้าว ว้าว) เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่งามของไทยให้สืบทอดต่อไปและบังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักที่ฝ่ายชายมีต่อฝ่ายหญิง ปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีและกฎหมาย เป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่อีกด้วย

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน