กสทช.ร่วมธรรมศาสตร์ติดตามผลคุ้มครองผู้บริโภค

34

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค (กตป.) ลงพื้นที่ภาคกลางสังเกตการณ์และรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562”

กรุงเทพมหานครฯ วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานครฯ ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค(กตป.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน

ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่าวว่า กตป.มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านคุ้มครองผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การความหลากหลายของเนื้อหา 2) การบริการเพื่อการเข้าถึงของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 3) คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 4) การบอกเลิกสัญญา และบริการที่ซับซ้อนที่ไม่เป็นธรรม 5) ความรวดเร็ว และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 6) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อเสนอด้านอื่นๆ โดยการประชุมนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การประเมินการดำเนินงานของ กสทช. ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในวันนี้ ทางสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรวบรวมสรุปศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. ในปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา