ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จิตอาสา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เก็บขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รอบศาลากลางจังหวัดอุบล

57

12 ก.พ.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุภาพร วิฑูรย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จิตอาสา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมไม้รักษ์ เมืองเก็บขยะ รณรงค์ลดกล่อองโฟม และถุงพลาสติก เก็บขยะรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและถนนเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาขยะ และลดปัญหาโลกร้อน และปรับภูมิทัศน์ให้ สะอาด เกิดความเรียบร้อยและสวยงาม สำหรับกิจกรรมไม้รักษ์ เมืองเก็บขยะ รณรงค์ลดกล่อองโฟม และถุงพลาสติก จะได้ขยายสู่ท้องถิ่น และอำเภอ เพื่อลดปัญหาขยะกล่องโฟมและถุงพลาสติกจังหวัดอุบลราชธานี และขานรับนโยบายรัฐบาล และเมืองน่าอยู่น่าทำงาน น่าเที่ยวอีกด้วย