มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับนักศึกษาจีน “สร้างคนรุ่นใหม่ด้วยหลักสูตรสมัยใหม่”

225

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มราชภัฏ” มีนโยบายรับนักศึกษาจีนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรสมัยใหม่ ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยลอจิสติกและซัพพลายเชนส์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพอันดับ 1 ในประเทศไทย จัดสาขาวิชาการจัดการลอจิสติกออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่มีเน้นการจัดการขนส่งและการคลังสินค้าด้วยระบบออนไลน์

สำหรับนักศึกษาที่ชื่นชอบการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาที่ใฝ่ฝันเป็นนักแสดงในคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สอนโดยคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา ด้านศิลปะการละครโดยตรงจากประเทศอังกฤษ และการแสดงหน้ากล้องภาพยนตร์ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ

นอกเหนือจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดคณาจารย์ที่มีความชำนาญในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเปิดกว้างสอนในระดับสากลมุ่งเน้นการผสมผสานรายวิชาให้เป็นสากล แลกเปลี่ยนทั้งองค์ความรู้และวัฒนธรรมไทยจีน พร้อมกันนี้ในระดับปริญญาโท เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน) โดยเชิญวิทยากรมืออาชีพในวงการมาถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบล็อกคอร์สเพื่อผู้บริหารที่ต้องการยกระดับการทำงานในระดับสากล

พิเศษ!! ผู้ประกอบการจีนที่ทำธุรกิจในเมืองไทยขณะนี้ลดค่าสมัครและค่าแรกเข้าศึกษาถึง 50% สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประสานงาน ศูนย์ประสานงานรับสมัครนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร .093-291-9423