องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วงรอบที่ 3

53

วันนี้ (6 ก.พ.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วงรอบที่ 3 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยการฝึกหัดครู ที่ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับสมรรถนะจำเป็นของครูศตวรรษที่ 21 โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย มาผ่านกระบวนการถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้และทักษะต่างๆแก่นักศึกษาครูของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวนรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ 82 กิจกรรม

และในช่วงบ่ายยังได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาเข้าพบพร้อมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการของนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการฝึกหัดครู ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ให้กับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร