องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

34

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังที่ทำการชั่วคราวงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยรับฟังบรรยายสรุปผลภาพของการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินฯ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริ ให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บริเวณตอนบนของห้วยตะเพิน และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของห้วยตะเพิน เพื่อหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการให้มีน้ำทำการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ซึ่งมีโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งที่คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการติดตามและขับเคลื่อน จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย และโครงการฝายทดน้ำบ้านบึงหล่มพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 4 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

จากนั้นองคมนตรีและคณะ ได้ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดความจุ 13.76 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ในปี 2562 ปัจจุบัน กรมชลประทานได้ดำเนินการในกิจกรรมเตรียมงานเบื้องต้น ประกอบด้วย งานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้าง งานรั้วลวดหนาม อาคารห้องประชุม ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น โดยคาดว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนทที่กำหนดไว้ ในปี 2565 ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ให้แก่ราษฎรหมู่ที่ 19 บ้านห้วยผาก ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 100 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 4,000 ไร่

พร้อมกันนี้ องคมนตรีและคณะ ได้พบปะผู้แทนกลุ่มราษฎรที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง