จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

8

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ ๒ ณ ศาลาการเปรียญวัดประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรีโดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรต่อไป