อาชีวะลงใต้ขับเคลื่อนจุดเน้น ตั้งเป้ารับผู้เรียน สนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ

22

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สายสามัญ) ภาคใต้ โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาและประถมศึกษา 173 คน ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา
     

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขานรับนโยบายรัฐบาลเพื่อตอบโจทย์ประเทศด้านการศึกษา ในการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ โดย สอศ. ได้ขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น ลงพื้นที่ในทุกภูมิภาค เพื่อต่อยอดและนำไปสู่การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เลือกแนวทางการศึกษาของตนเอง และให้แนวทางการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ให้ผู้ปกครอง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ต้องมีส่วนร่วมภายใต้การบูรณาการร่วมกัน ทั้งหน่วยงานและบุคลากร  2.การทำงานเชิงรุกในเรื่องของการตั้งเป้าหมายหลักของสถานศึกษาที่รับนักเรียน ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาสายอาชีพ และคิดกระบวนการ วิธีการ แบบ ขั้นตอน ที่จะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน และ 3.การได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำไปดำเนินการได้อย่างถูกต้อง นำนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์ด้วยวิธีคิด “พลิก” ให้ไม่เหมือนเดิม ให้แตกต่างและชัดเจน ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับแนวทางการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั้งในระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา ให้เป็นระบบที่ชัดเจน สร้างความเข้มแข็ง เกิดคุณภาพ กระตุ้นให้สาธารณชนเห็นความสำคัญในการเรียนอาชีวศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นเส้นทางอาชีพในอนาคต พร้อมมีส่วนร่วมในการผลิตกำลังคนให้เพียงพอ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง