จ.นนทบุรีร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ ปทุมธานี จัดกิจกรรมลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

49

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ ปทุมธานี เพื่อลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยการนำอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล (LUF60) (ฉีดพ่นละอองน้ำ) จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ ปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหา

โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการประกอบด้วย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ ปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุน อุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล (LUF60) (ฉีดพ่นละอองน้ำ) จำนวน ๒ เครื่อง รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน พร้อมคนขับ , เทศบาลนครปากเกร็ด สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ และสำนักงานการประปานครหลวงสาขานนทบุรี สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๗,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่

โดย มีจุดดำเนินการ ๒ จุด ประกอบด้วย จุดที่ ๑ บริเวณใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะฝั่งตรงข้ามไทวัสดุ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จุดที่ ๒ บริเวณหน้าวัดกู้ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่แอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ และ ขอให้ประชาชนลดการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เช่น ลดการใช้รถยนต์และรถที่มีควันดำ หันมาโดยสารรถสาธารณะ ลดการเผาขยะ/หรือเผาในที่โล่งแจ้ง รวมถึงดูแลทำความสะอาดบ้านให้ปลอดฝุ่น และควรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากาก แว่นตา เสื้อแขนยาว เพื่อป้องกันฝุ่น เพราะฝุ่นจะทำให้เกิดการระคายเคืองตาและผิวหนังต่อไป

PRD.นนทบุรี : พรหมพร /ภาพ ปภ.นนทบุรี…รายงาน