กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เถลิงฉัตรราชัน เฉลิมขวัญราชินี”

76

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมแกรนด์ กาล่าโรส อาคารสิรินธร 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับผู้บริหารในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบ 11 สถาบัน แถลงข่าว งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เถลิงฉัตรราชัน เฉลิมขวัญราชินี” ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 ที่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ดังคำขวัญของาน “กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เถลิงฉัตรราชัน เฉลิมขวัญราชินี”

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานกรีทาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 คือ

1.เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ตรัสกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 28 ไว้ว่า “สวนกุหลาบต้องไว้ลาย” ให้ปรากฏต่อ สาธารณชนทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม และความเป็นผู้นำในกิจกรรมตันอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมด้านวิชาการ

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเครือสวนกุหลาบทั้ง 11 สถาบันให้สอดคล้องกับคำขวัญของงาน “กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เถลิงฉัตรราชัน เฉลิมขวัญราชินี”

3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็น นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 สถาบันคือ “เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครูกตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง สนองคุณแผ่นดิน”

4. เพื่อให้นักเรียนใน เครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้มีโอกาสร่วมกันแสตงออกถึงความสามารถดันกรีฑาการบริหารจัดการร่วมกันเป็นหมู่คณะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในต้านต่าง ๆ ด้วยการเชียร์และแปรอักษร การจัดขบวนพาเหรด การแสดงกลางแจ้งและการบรรเลงดนตรีรวม 11 สถาบัน ของวงโยธวาทิต

ทั้งนี้ในการจัดงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ แต่ละครั้งจะกำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศ เพื่อกำหนดเย็นคำขวัญของ
งาน สำหรับปี พ.ศ.2562 ได้กำหนดคำขวัญของงานว่า “กรีทาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เถลิงฉัตรราชัน เฉลิมขวัญราชินี” ชาวสวนกุหลาบฯ จักปฏิบัติด้วยหน้าที่ความเป็นครูของแผ่นดินที่จะสร้างและปลูกฝัง บ่มเพาะให้นักเรียนสวนกุหลาบฯทุกคน เป็นพลเมืองดีของชาติและโลก โดยใช้กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นสื่อการสอน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ.2563 ณ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต