เกาหลีใต้ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเกษตรฯ บุรีรัมย์

70

นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กล่าวว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพควบคู่กันไปแล้วนั้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญนั้นก็คือ การทำความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การศึกษา และมีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ทางด้านการเกษตรของประเทศเกาหลีใต้ ยังได้นำเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทำการเกษตรจัดอยู่ในประเทศอันดับต้น ๆ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ Suwon high School for Agricultural Sciences Korea เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี ด้านศิลปะวัฒนธรรม รวมไปถึงทำให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทั้งความรู้และความคิดได้เป็นอย่างดี

โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา จาก Suwon high School for Agricultural Sciences ประเทศเกาหลีใต้ ได้เดินทางศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วยครู 3 คน และ นักเรียน นักศึกษา 7 คน โดยทางสถานศึกษาได้จัดการต้อนรับเป็นอย่างดี

ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับ และมอบพวงมาลัยดอกมะลิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทย จากนั้นคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จากประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชา เช่น แผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ แผนกวิชาช่างกลเกษตร แผนกวิชาประมง แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และแผนกวิชาบริหารธุรกิจ นอกจากนี้แล้วทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ยังได้กำหนดกิจกรรมทัศนศึกษา ยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและความเป็นธรรมชาติเพื่อได้เรียนรู้และซึมซับในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานดอกไม้เพลาเพลิน กิจกรรมส่องนกและชมธรรมชาติห้วยจรเข้มาก เป็นต้น โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา จากประเทศเกาหลีใต้ จะศึกษาดูงานในช่วงระหว่างวันที่ 9-22 มกราคม 2563