พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

62

นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ในโครงการฝึกอบรมด้านรถไฟความเร็วสูง ประจำปีการศึกษา2562 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการขนส่งสาธารณะฉงชิ่ง (Chongqing Vocational of Public Transportation) มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 13 คน และ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการรถไฟหูหนาน (Hunan Vocational College of Railway Technology) มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน ระหว่างวันที่ 7 – 11 มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายโครงการ“อาชีวะพรีเมี่ยม”เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายThailand 4.0 และผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง รองรับความต้องการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ภายใต้ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระหว่างร่วมมือไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน