อุบลราชธานี พลัง อกม.จิตอาสา ร่วมพัฒนาสนองงานพระราชดำริฯ

22

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกำหนดการเสด็จฯ มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี

นายอาคม ศรีประภาพงศ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายรัฐธนินท์ อัมมินทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้ดูแลงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นำคณะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม. จำนวน 40 คน พร้อมใจร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อสนองงานในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีกำหนดการเสด็จฯ มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย บ้านบ๋าฮี ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับ การสนองงานในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วนครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของ อกม.ในการปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา รวมพลังกันทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยการพัฒนาพื้นที่ของส่วนราชการ โดยมีการแบ่งทีมงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ทีม 1 ประกอบด้วย นายกฤษณะ ผลพล ประธานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด(อกษจ.) ตัวแทนอกม.อำเภอวารินชำราบ นางฉวีวรรณ คูณมี ประธานอกม.อำเภอพิบูลมังสาหาร นายสุพิตย์ ทองเทพ ประธานอกม.อำเภอสว่างวีระวงศ์ และ นายไพบูลย์ ศรัทธา ประธานอกม.อำเภอกุดข้าวปุ้น พร้อมทีมงานอกม.ใน อ.กุดข้าวปุ้น อ.สว่างวีระวงศ์ จำนวน 30 คน ร่วมพัฒนางานส่วนแปลงพืชผัก ไม้ผล ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

และทีมที่ 2 ประกอบด้วย นายไพโรจน์ ศรีทานันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายทิน รั้งกลาง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายสมชาย ร่ทอง เกษตรอำเภอเขมราฐ นายศุภชัย สายเย็น ประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอเขมราฐ นำทีมงานประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับตำบล จำนวน 10 คน ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ
ทั้งนี้ จิตอาสานับเป็นคุณลักษณะหนึ่งของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อส่วนรวมกับการพัฒนาตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับบน

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน