วธ. ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองวันครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

99

บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ พร้อมกันทั่วโลก

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา(ศน.) ได้ดำเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติให้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านสาขาสันติภาพ และบรรจุการเฉลิมฉลองครบชาตกาล ๑๕๐ ปีชาตกาล ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระมหาเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนั้น องค์ท่านได้เป็นผู้นำในการฟื้นฟูวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เข้าสู่หัวใจของคนไทยทั้งชาติส่งผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อนำกราบนมัสการที่ประชุมมส. ได้รับทราบการรับรองและร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต ขององค์การยูเนสโก ซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติมอบหมายให้วัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดกิจกรรมดังนี้

๑. จัดกิจกรรมศาสนพิธี หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ ในวันครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ อาทิ การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิวิปัสสนา ตามธรรมเนียมและความเหมาะสมของแต่ละวัด

๒. จัดกิจกรรมศาสนพิธี หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพตลอดช่วงวาระปีแห่งการเฉลิมฉลอง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละวัด

อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมศาสนพิธีและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ ดังนี้ ๑. กิจกรรมศาสนพิธี : พิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ พร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนกลาง กรมการศาสนาจัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยกราบทูลอาราธนาพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ณ วัดที่จังหวัดกำหนด และวัดที่จัดกิจกรรมจัดพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยอาราธนาเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต/มหานิกาย เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานฝ่ายฆราวาส โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ

๒. กิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ๑๕ นาที ทั่วไทย ทั่วโลก ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. พร้อมกันทั่วประเทศ มีการให้ความรู้ประชาชนเรื่องการฝึกสมาธิก่อนเวลา เพื่อปลุกกระแสสมาธิในจิตใจของผู้คนเพื่อสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย ในส่วนกลาง กรมการศาสนาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน พร้อมศิลปินดาราทุกค่าย ร่วมกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด พร้อมศิลปินพื้นบ้าน ณ วัดที่จังหวัดกำหนด วัดที่เกี่ยวเนื่อง สถานปฏิบัติธรรม และสถานที่ต่างๆ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ

นอกจากนี้ ยังจัดทำองค์ความรู้ โดยจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน ๖ เล่ม, จัดทำสารคดีชุด “ตามรอยธุดงควัตร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”, จัดทำแผ่นวีดิทัศน์ “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ เผยแพร่ไปยังสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา, การจัดนิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติ ผลงาน และหลักคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำเนื้อหานิทรรศการ มอบให้วัด และหน่วยงานต่างๆ

ทุกกิจกรรมในการเฉลิมฉลองฯ ดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศ, จัดกิจกรรมสมาธิ หรือเจริญจิตภาวนา สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน, จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับส่งเสริมสันติภาพและความยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๓, จัดทำบทเพลงเทิดเกียรติคุณ, จัดทำเว็บไซต์ www.luangpumun.dra.go.th เผยแพร่ชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต