พระครู นำชาวบ้าน ลงแขก ดำนา ปลูกข้าว ในที่นามรดก แจกจ่ายชาวบ้าน เกษตรกร

67

พระครูสุขุมวรรโณภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ นำ ชาวบ้าน “สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีคนอีสาน” ลงแขกดำนา ในที่นามรดก นำผลิตผล แจกจ่ายชาวบ้าน เกษตรกร
ที่ โคก หนอง นา วังอ้อ โมเดล ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

พระครูสุขุมวรรโณภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ได้นำ ชาวบ้านในชุมชนบ้านวังอ้อ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ครู หมอ เครือข่ายจิตอาสา เครือข่าย บวร คุณธรรม ร่วมแร่งร่วมใจกัน ลงแขกดำนา “สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีคนอีสาน” โดยเริ่มจากการฟ้อนรำเพลงพื้นบ้านอีสาน นำต้นกล้าข้าวปักดำในนา ซึ่งบรรยากาศ เต็มไปความเป็นกันเอง สนุกสนาน พร้อม รอยยิ้ม และ ความสุข
สำหรับ การลงแขกดำนา ในครั้งนี้ นับเป็นการฟื้นฟูประเพณีลงแขกทำนาเพื่อการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามตามแบบอย่างของโบราณหลังจากการลงแขกปลูกข้าวหายไปจากสังคมชาวนา เนื่องจากมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานคน เพื่อฟื้นฟูความรัก ความสามัคคี อันดีงาม ของชาวบ้าน คนในชุมชน ให้ได้สืบทอดต่อให้ลูก-หลานได้สัมผัส

พระครูสุขุมวรรโณภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ กล่าวว่า สำหรับ “โคก หนอง นา วังอ้อ โมเดล” แห่งนี้เป็น ผืนนา มรดกของพ่อกับแม่ มีพื้นที่ 6 ไร่ แบ่งเป็น “โคก” 2 ไร่ ปลูกป่าสามอย่าง คือ ป่าพอกิน ป่าพอใช้ และ ป่าพออยู่ เพื่อประโยชน์สี่อย่าง คือ ประโยชน์ได้กิน ,ได้ใช้ ,ได้มีความร่มเย็นเป็นสุข และ ได้ป้องกันการชะล้างหน้าดิน ให้ออกซิเจน ให้อาหาร ให้อากาศ ให้อาวาส ให้อารมณ์ ให้บรมธรรม แก่พืนป่า ส่วน “หนอง” หรือสระน้ำ มีเนื้อที่ 3 งาน เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ และ “นา” มี 3 ไร่ 1 งาน สำหรับปักดำข้าวอินทรีย์ ขยายพันธ์ข้าว ปิ่นเกษตร+4 กับ ข้าวสินเหล็ก แจกจ่ายชาวบ้าน เกษตรกร และเครือข่ายอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นการรักษาพันธุ์ข้าวดั่งเดิม ของท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา พื้นที่แห่งนี้ ยังใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตัวอย่างในกับครอบครัว ชุมชน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือความพอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น เป็นความมั่นคงขั้นพื้นฐาน และจักขยาย เป็นความมั่นคงขั้นก้าวหน้า คือบุญ ทาน เก็บขาย เป็นความร่วมมือของ บวร.บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ และที่สำคัญ คือจิตวิญญาณ ในการเข้าถึง ศาสตร์พระราชา และธรรมะขององค์สมเด็จ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ ความสันโดษ ความอดทน ความเพียร ความสามัคคี ความมีน้ำใจ ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา