ยุติธรรม จับมือสาธารณสุข ลงนามเตรียมยกเลิกกระท่อม พร้อมพิจารณาปลดกัญชาจากบัญชียาเสพติด

25

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 กระทรวงยุติธรรม ลงนามร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการยกเลิก พืชกระท่อม หลังวิเคราะห์พบส่งผลต่อร่างกายน้อย พร้อมพิจารณาถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ หวังใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ประชาชน

กระทรวงยุติธรรม โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อพิจารณายกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติดให้โทษ ร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อวางรากฐานการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน ให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมและพืชกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กระทรวงยุติธรรม

สำหรับบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อยกเลิกพืชกระท่อม และพิจารณายกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติดให้โทษ เป็นการกำหนดขอบเขตความร่วมมือระหว่าง 2 กระทรวง โดยเน้นพิจารณา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงรวบรวมข้อมูลกฎหมายและข้อมูลทางวิชาการเสนอต่อรัฐบาลเพื่อประกอบการเสนอร่างกฎหมายเพื่อการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังศึกษาสภาพปัญหา แนวทางการยกเลิกพืชกัญชาจากกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อีกทั้งพิจารณา ให้ความเห็นแนวทางการสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนใช้ยาจากพืชกัญชาอย่างถูกต้อง ตลอดจนมาตรการการควบคุมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ทั้งนี้ การบูรณาการความร่วมมือในการยกเลิกพืชกระท่อม และพิจารณาถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เป็นไปตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ของประชาชน โดยกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมาย ยืนยันกำหนดกลไกการดำเนินงานอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในทุกๆ มิติ