สอศ.จัดงานอวท. ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

150

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 31 โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยปราจีนบุรี ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ เวทีอาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 31 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่บริหารจัดการภารกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอนด้านวิชาชีพในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนะแนว เผยแพร่วิชาชีพให้แพร่หลาย และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามา เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน และต่างสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 31 มีสถานศึกษาสังกัด สอศ. ภาครัฐ 63 แห่งและเอกชน 87 แห่ง มีคณะกรรมการดำเนินงาน นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำ แสดงความสามารถในทางการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ได้ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำกิจกรรม ส่งผลให้มีการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านโดยในงานมีกิจกรรม การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 31 การบรรยายความรู้ด้านวิชาการ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น