ประกาศแล้ว นโยบายเสมาฯ 3 หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาล 150,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค.63

43

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่กระทรวงศึกษาธิการ : ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2563

ซึ่งเป็นนโยบายที่รับปากกับครูโรงเรียนเอกชนเอาไว้ ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลครูเอกชนที่มีเพดานอยู่เพียงแค่ 100,000 บาท ต่อคนต่อปี ส่งผลให้ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ เป็นต้น ได้รับความเดือดร้อน เพราะวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ทำให้ครูโรงเรียนเอกชนบางส่วนต้องลาออกเพื่อไปใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยได้เพิ่มเพดานค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี และขอมอบให้เป็นของขวัญให้กับชาวการศึกษาเอกชนในปีใหม่นี้ด้วย

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน