พ่อเมืองกาญจน์ทำพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 พร้อมหน่วยงานราชการ

10

วันนี้ 19 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เกษตรกร และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2562 ขึ้น และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะทรงเป็น นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม

พร้อมทั้งเพื่อนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินมาแสดง ส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้แก่ หมอดินอาสาดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย หมอดินอาสาส่งเสริมขยายผลการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 2 ราย มอบรางวัลประกวดผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทเกษตรกร จำนวน 2 ราย และรางวัลประกวดผลการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น จำนวน 2 ราย การจัดแสดงนิทรรศการวันดินโลก และการแสดงภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ โครงการศึกษาการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การจัดการดิน 4 ภาค และ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาดินเปรี้ยว ดินทราย และดินตื้น

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอนวัตกรรมของหมอดินอาสาที่ประสบความสำเร็จ และการเสวนาหัวข้อ “stop Soil Erosion,Save Our Future” : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน