กิจกรรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน มอบรางวัลดีเด่นประจำปี 2562

4

นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ ประกอบพิธีทางศาสนา อ่านสาสน์ของ นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลดีเด่นประจำปี 2562 แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง แพทย์ สารวัตรกำนัน พิธีเจิมเปิดกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 7 โดยพระครูสิริสินรวัตร รองเจ้าคณะจังหวัด พบปะสังสรรค์ มอบรางวันเป็นกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่ใจดี ที่สนับสนุน รางวัลเป็นกำลังใจ
ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 10,000 บาท นายอำเภอ 10,000 บาทโกวิทย์ อุดมสันต์ วิทยุภาพสูง 2 เครื่อง พระครูปริยัติวีราภรณ์เจ้าคณะอำเภอ จักรยาน 1 คัน ปลัดอาวุโสลืออำนาจ หม้อหุงข้าว 2 ใบ
สนง.สาธารณสุขอำเภอหม้อหุงข้าว 2 ใบ
พระครูวิชัย เจ้าอาวาสวัดเจริญจิตต์ ต.โคกกลาง พัดลมตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง นายจงสมิทธิ์ ทองเถาว์ พัดลมตั้งโต๊ะ 2 ตัว น.ส.เพียรวิภา โพศาราช นายกเทศมนตรีโคกกลาง หม้อหุงข้าว 2 ใบ ผจก.ธกส.ลืออำนาจ ของขัวญ 5 ชิ้ หจก.พีพี คอนกรีต เงิน 5,000 บาท พัดลมตั้งโต๊ะ 10 ตัว อ.ปัดตา เพ็ญจันทร์
เงิน 500 บาท สส.ดนัย นมะหิพันธุ์ เงิน 3,000 บาท อ.ศิริวรรณ ทองเถาว์ เงิน 1,200 บาท

สนง.พัฒนาชุมชน เงิน 1,800 บาท ประธานกลุ่มสตรีอำเภอ เงิน 500 บาท สมาชิก อส. เงิน 1,000 บาท สัสดีอำเภอ เงิน 1,000 บาท สมาคมกองทุนหมู่บ้าน เงิน 3,4000 บาท หจก.พ.รุ่งเรือง เงิน 2,000 บาท นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น เงิน 5,000 บาท

สจ.อมรรัตน์ สุขเลิศ เงิน 1,000 บาท สหกรณ์ลืออำนาจ เงิน 500 บาท
เสมียนตราอำเภอ เงิน 500 บาท กศน.ลืออำนาจ เงิน 500 บาท ทต.เปือย เงิน 1,000
อบต.แมด เงิน 1,000 บาท อบต.ดงบัง
เงิน 1,000 บาท ทต.สาหนอง เงิน 1,000 บาททต.โคกกลาง เงิน 500 บาท