โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ทรงส่งเสริมการทอผ้าไหม สืบสานการทอผ้าไหมไทย จากรุ่นสู่รุ่น

41

เวลา 09.30น. นายแพทย์ ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้าตึกหัวหน้าแผนกหัวหน้างาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรลอ “ผ้าไหม” เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สืบสานภูมิปัญญาทอผ้าไหมผ้าไทยจากรุ่นสู่รุ่น

ทางโรงพยาบาลจึงประดับพระบรมฉายาลักษณ์ธงชาติธงตราสัญลักษณ์อย่างสวยงาม สมพระเกียรติบริเวณหน้าหน่วยงานและรั้วรอบโรงพยาบาลอีกทั้งรณณรงค์และเป็นแบบอย่างให้เจ้าหน้าที่ใส่ผ้าไหมผ้าไทยแสดงเอกลักษณ์ของไทยวัฒนธรรมที่ดีของไทยในการให้บริการผู้มารับบริการอย่างสง่างาม

ภาพ-ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ภาพสวยงาม งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ธงตราสัญลักษณ์และปรับภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาลรวมทั้งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของทีมงานบริหารโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา