โรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยสนองนโยบายรัฐบาลและจังหวัดกาญจนบุรี นำร่องรณรงค์เก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

52

โรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยขานรับนโยบายรัฐบาลและจังหวัดกาญจนบุรี นำร่องรณรงค์เก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการยกเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดการพื้นที่ลดการเผาอ้อยรอบชุมชน ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

วันนี้ (11 ธ.ค.62) เวลา 09.45 น. ที่ ไร่อ้อย บริษัท เค.ซี.เกษตรกรรม จำกัด ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวิชญ์ ชินธรรมมิตร ผู้จัดการบริษัท เค.ซี.เกษตรกรรม จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงงานน้ำตาล ชาวไร่อ้อย ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายรณรงค์ให้เกษตรกรผู้ทำไร่อ้อย เก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยงดการเผาอ้อย และจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการและแก้ไข โดยความร่วมกันจากทุกภาคส่วน อีกทั้งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอมาตรการขอความร่วมมือ ด้านการบริหารจัดการเพื่อเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยให้โรงงาน โดยให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นแบบการจัดการพื้นที่ลดการเผาอ้อยรอบชุมชน รวมถึงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยมีกรอบแนวคิดใช้หลักการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ออกประกาศกำหนดพื้นที่และมาตรการควบคุมผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพทางโรงงานน้ำตาลประจวบอุตสาหกรรม กลุ่มโรงงานน้ำตาลลุ่มน้ำแม่กลองและเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้เห็นความสำคัญของนโยบายรัฐบาลและประกาศของจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีมติร่วมกันในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย หันมาตัดอ้อยสด พร้อมทั้งได้จัดโครงการรณรงค์การเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนส่วนร่วม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนแนวทางการตัดอ้อยสดของกลุ่มชาวไร่อ้อยในจังหวัดกาญจนบุรี ให้ยั่งยืนผ่านวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบต่างๆทั้งนี้ นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าส่วนราชการ และชาวไร่อ้อย ได้ร่วมกันตัดอ้อยสด พร้อมทั้งชมการสาธิตการใช้เครื่องมือในการตัดอ้อยสดอีกด้วยขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี