จัดพิธีเปิดโครงการงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย ประจำปี 2562

16

วันนี้ (9 ธ.ค.62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญเพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากคอร์รัปชั่น และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง จังหวัดนนทบุรี และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพราะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เกิดการตื่นตัวเฝ้าระวังการทุจริตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงพลังจากทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทุกภาคส่วนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต พร้อมกันนี้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ( MOU ) ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนนทบุรีทั้ง 46 แห่งเพื่อแสดงความจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธรณชน สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเป็นการยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององค์กรเพื่อมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาการทุจริตให้ลดลง สร้างความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารตามหลักการบริหารการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง