“ปธ.ชวน” หนุนสื่อต้านทุจริต ติง ขรก.ติดเกรงใจผู้มีอำนาจร่วมโกงชาติ

33

“ชวน หลีกภัย” ชื่นชมองค์กรสื่อร่วมต้านโกง เตือนข้าราชการอย่าเกรงใจนักการเมือง จนทำชาติเสียหาย ด้าน “อ.วิชา มหาคุณ” คว้าบุคคลร่วมต้านคอร์รัปชั่นแห่งปี62 พร้อมยกย่อง “สุภา-น้องแบม” มือปราบโกง ส่วน “สำนักพุทธ-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น-กฟผ.” คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรม-โปร่งใส

ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 ธ.ค.62 สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2019” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2562 โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานพิธีมอบรางวัล โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ บุคคล องค์กร และสื่อมวลชน

ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กร และสื่อมวลชนที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นการจุดประกายสร้างจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ที่สร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองอย่างมหาศาล

ดร.เอกชัย กล่าวต่อว่า นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการจัดงานครั้งนี้ ตรงกับช่วงเวลาสำคัญที่ทั่วโลกพร้อมใจกันแสดงพลังต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันต่อต้านการทุจริตสากล” ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมและสร้างเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “มหันตภัย… คอร์รัปชั่น ยุค 4.0” ว่า ที่ผ่านมาเราละเลยต่อค่านิยมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การที่สมาคมฯ ให้ความสนใจอย่างจริงจังในเรื่องนี้ ถือว่าเรายังมีสื่อมวลชนที่ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จึงขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการฯ ที่ได้คัดเลือกบุคคล หรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ มารับรางวัล Anti-Corruption Awards 2019 และเชื่อว่าบุคคลที่เป็นแบบอย่างร่วมต่อต้านการทุจริต สามารถกีดกันคนที่ประพฤติมิชอบหรือไม่อยู่ในทำนองครองธรรมภายในองค์กรได้

“ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น นับได้ว่าเป็นวาระสำคัญของชาติ ที่เราต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง ต้องปลูกฝังจิตสำนึก กำหนดกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า แต่ถึงแม้จะยึดตามหลักการดังกล่าวแล้ว แต่ปัญหาคอร์รัปชั่น ยังมีอยู่ เนื่องจากไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง อาจจะเพราะความเกรงใจ แม้ความเกรงใจถือเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่งดงาม แต่เมื่อนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ ก็นำมาซึ่งความละเลย หรือละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ หากข้าราชการกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความเกรงใจต่อต่อผู้มีอำนาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ย่อมส่งผลเสียต่อตนเอง และประเทศชาติ” นายชวน กล่าว

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล สาขาบุคคลร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นดีเด่น ได้แก่ นางสาวปณิดา หรือน้องแบม ยศปัญญา นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) เขต 4 จ.ขอนแก่น ,นางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สาขาองค์กรร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นดีเด่น ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) สาขาสื่อมวลชนร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นดีเด่น ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 7 รายการ “คอลัมน์หมายเลข 7” นายสมโภชน์ โตรักษา ส่วนรางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต.