ป.ป.ส. ประกาศเจตนารมณ์ มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม พร้อมนำทุกภาคส่วนร่วมต้านยาเสพติด

9

เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส.นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งประสบการณ์ในการทำงานจากอดีตที่ผ่านมา ไม่สามารถนำมาตัดสินความยั่งยืนในอนาคตได้ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป ซึ่งความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมอยู่ที่การปลูกฝังและผ่านกระบวนการคิดตัดสินใจที่เหมาะสมเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนด “คุณธรรมเป้าหมาย” ขึ้นมา เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย และให้เจ้าหน้าที่ได้มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ กล้านำเสนอ ตลอดจนมีความกล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในองค์กรที่ไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก่อน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประพฤติตนตามครรลองครองธรรม ยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม และถูกต้องต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ยึดหลักคุณธรรมมาใช้ในการพัฒนาองค์กรเป็นหลัก ตลอดจนการนำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ