โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ

10

วันนี้ (4 ธันวาคม 2562 ) เวลา 10.00 น. ที่ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังและเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจ สร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใย เป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลังจากออกจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน และเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไป จึงได้จัดทำโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้น โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวทั่วประเทศ

สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดเลี้ยงกลางวันแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก