7 พรรคฝ่ายค้าน คิกออฟ แก้ไข รธน.คสช.ทั้งฉบับ “วัฒนา เมืองสุข” นำทีมรณรงค์ ก่อนทำ “ประชามติ”

25

“วัฒนา เมืองสุข” นำ 7 พรรคฝ่ายค้าน ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ คสช. ตั้งคณะทำงานรณรงค์ ก่อนนำไปทำ “ประชามติ” ภายใต้แคมเปญ “ทวงคืนอำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญของประชาชน”

นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแบบร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับ โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) มาเสนอพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อขอความเห็นชอบที่จะใช้เป็นร่างกลางนำไปรณรงค์สร้างเครือข่ายแสวงแนวร่วมต่อไป

ที่ประชุม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นร่วมกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนา และจะนำประเทศไปสู่ทางตัน จึงเห็นชอบร่วมกันว่าควรมีการรณรงค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมี สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้ร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับ จากนั้นนำไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติ โดยแต่งตั้งคณะทำงานร่วม 7 พรรค เพื่อดำเนินการในเรื่องการรณรงค์ การแสวงหาแนวร่วมเพื่อให้เกิดฉันทานุมัติจากทุกภาคส่วนนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนต่อไป ภายใต้แคมเปญ “ทวงคืนอำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญของประชาชน”

พรรคร่วมฝ่ายค้านจะสร้างช่องทางสื่อสารออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางกลางให้ประชาชนได้เข้ามาสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว จากนั้นจะเริ่มรณรงค์ให้ทุกฝ่ายของสังคมเห็นด้วยกับแนวทางที่จะให้มี สสร. เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นของประชาชนต่อไป ที่ประชุมยังให้อิสระกับแต่ละพรรคที่อาจเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราตามที่เห็นสมควรได้ แต่การแก้ไขด้วยการร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับโดย สสร. ถือเป็นร่างกลางที่ทุกพรรคจะรณรงค์ร่วมกัน มานับหนึ่งด้วยกันครับ