“วัชระ” ร้องชวนสั่งพักราชการเลขาสภาฯเหตุแทรกแซงสอบผิดวินัย

45

วันที่ 29 พ.ย.62 : นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ทำหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงพฤติกรรมของนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หลังจากที่ถูกร้องเรียนเรื่องทำผิดวินัยร้ายแรง จนมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน ที่มีนายนัฑ ผาสุข เป็นประธาน แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนั้น ล่าสุดพบว่านายสรศักดิ์ฯ ได้ออกคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ 1760/2562 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 สั่งย้ายข้าราชการสตรีผู้ถูกนายสรศักดิ์ฯ คุกคามทางเพศและเป็นผู้ร้องเรียนให้มีการสอบสวนนายสรศักดิ์ ซึ่งการออกคำสั่งย้ายข้าราชการผู้ร้องเรียน เป็นการสั่งย้ายในระหว่างที่นายสรศักดิ์ อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนข้อเท็จจริง อันมีลักษณะแสดงอำนาจ และแสดงพฤติการณ์ว่าถ้านายสรศักดิ์ฯ ยังคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกร้องเรียนได้

นายวัชระฯ ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า ได้คัดค้านกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงไว้ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งกรรมการผู้ถูกคัดค้านจะต้องทำคำชี้แจงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรภายใน 7 วันนับแต่วันถูกคัดค้านเพื่อให้พิจารณาสั่งการตามข้อ 21,ข้อ 22 และ ข้อ 23 ของกฎ ก.ร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2557 ซึ่งนำมาใช้กับกรณีนี้ได้โดยอนุโลม แต่ปรากฎว่าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกลับไม่ได้รายงานให้ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด และยังกล่าวอ้างข้อความเป็นเท็จว่าการสืบสวนข้อเท็จจริงล่าช้าเพราะมีการคัดค้านกรรมการ ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะหากคณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามกฎ ก.ร.ดังกล่าว ย่อมต้องรายงานชี้แจงเรื่องที่ถูกคัดค้านแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 แต่หากคณะกรรมการฯ ไม่ถือปฏิบัติตามกฎ ก.ร.ดังกล่าว ก็ย่อมทำการสืบสวนข้อเท็จจริงไปแล้วตั้งแต่เวลาก่อนทราบคำคัดค้าน ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรย่อมต้องทราบ เพราะเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเอง

ดังนั้น การที่นายสรศักดิ์ฯ ยังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อไปจะเป็นอุปสรรคและแทรกแซงการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ จึงขอให้ได้พิจารณามีคำสั่งพักราชการนายสรศักดิ์ฯ โดยด่วนและขอได้ทบทวนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ได้เห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน และให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติด้วย จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในการสืบสวนข้อเท็จจริงนี้โดยเร็วที่สุด

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน