มหาวิทยาลัยปทุมธานี โครงการเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

29

วันที่ 30 พศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดโครงการเปิดโลกวิชาการประจำปี 2562 ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหวิทยาลัยปทุมธานี ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ รองอธิการบดี คณบดี 7 คณะวิชาประกอบไปด้วย
(1) ผศ.ผลวิทย์ บัวศรี คณดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) รศ.ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
(3) ดร.สังเวียน เทพผา คุณบดีคณะนิติศาสตร์
(ส) ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์
(5) ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(6) ผศ(พิเศษ)ดร.นฤนาท ยืนยง คณบตีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(7) ผศ.ดร.อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง

ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี กล่าวว่าโครงการเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันนี้จัดขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย
อันจะทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาตนเอง
2. เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้หาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
4. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยปทุมธานี กับสถาบันการศึกษาและบุคลากรจากทุกภาคส่วน

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไดรัดวามร่วมมือเป็นอย่งดียิ่งจากทั้งคณะวิชา จนทำให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

อีกทั้งโครงการเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 นั้นจากการรายงานของผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้ทราบว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้สร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย อันจะทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยปทุมธานีกับสถาบันการศึกษา และบุคลากรในทุกภาคส่วน โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกทน ที่มีส่วนช่วยทำให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ