อำเภอเลาขวัญจัด “โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ห่างไกลยาเสพติด”

8

29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ผอ.ศป.ปส.อ.) เลาขวัญ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายนักศึกษาในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเลาขวัญโดยนางสาวจิราภา วิชาชาญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (ผอ.กศน.อ.) เลาขวัญ กล่าวรายงานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย การสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) เลาขวัญ สถานีตำรวจภูธร เลาขวัญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ มีนักศึกษา กศน.อำเภอเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี