ไทยจับมือยูนนาน เน้นการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต

11

มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ชายแดนติดต่อประเทศเมียนมา และได้รับผลกระทบจากแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยในแต่ละปีมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยเฉพาะเฮโรอีนและไอซ์เข้าไปเป็นจำนวนมาก และขณะเดียวกันก็มีการลักลอบลำเลียงเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นรวมถึงอุปกรณ์การผลิตย้อนกลับเข้าไปในแหล่งผลิต ประกอบด้วยประเทศไทยก็มีพื้นที้ชายแดนติดประเทศเมียนมา จึงมีลักษณะของปัญหาร่วมกัน ต่อมาได้มีการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในทุกมิตินายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่าสำนักงาน ปปส.ภาค 5 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้ลงนามพิธีสารความร่วมมือด้านควบคุมยาเสพติดกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งมณฑลยูนนาน (ปปส.ยูนนาน) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ตลอดจน เปิดปฏิบัติการร่วมกันในการสืบสวนจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดชาวไทย และชาวจีนที่มีบทบาทในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหายาเสพติดทั้ง 2 ประเทศการประชุมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและการปฏิบัติ ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีเลขาธิการ ป.ป.ส.หัวหน้าคณะฝ่ายไทย ให้การต้อนรับ Mr. Hu shuiwang รองอธิบดีกรมรักษาความปลอดภัย สาธารณะแห่งมณฑลยูนนาน หัวหน้าคณะฝ่ายจีน และในครั้งนี้ได้มีการนำคณะยูนนานศึกษาดูงานด้านสถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติด และภูมิประเทศในพื้นที่ชายแดนได้แก่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งติดต่อกับประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว ณ ด่านศุลกากรแม่สาย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดยาเสพติดในแม่น้ำโขง และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย เพื่อให้เห็นถึงการปฏิบัติการของฝ่ายไทยเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ การผลิตการลักลอบนำเข้าและกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนมีการกำหนดเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง 6 ประเทศในลุ่มน้ำโขง ภายในเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 ภายใต้ปฏิบัติการ “1511” ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดย 6 ประเทศ เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในการสกัดกั้นสารตั้งต้นและสารเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคำอย่างจริงจัง และยกระดับสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำไม่ให้แพร่ไปสู่ตลาดผู้เสพให้ได้มากที่สุด” โดยทางฝ่ายจีนจะมีการเชิญผู้แทนของแต่ละประเทศ เข้าร่วมสังเกตการณ์ปฏิบัติการดังกล่าวด้วยเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวสรุปต่อท้ายว่า “การแก้ไขปัญหายาเสพติดประเทศไทยไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เน้นย้ำให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อลดผลกระทบของปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคนี้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด”