รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วช.

30

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฝากสัมพันธ์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน