อาชีวะเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา และศูนย์บริการประชาชน สนับสนุนผู้เรียนได้รู้จริง พร้อมสร้างงาน สร้างอาชีพ

283

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562) นายณรงค์ แผ้วผลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระวิษณุกรรม และฐานวงเวียน พร้อมเปิดป้าย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา “ร้านกาแฟกาสะลองคอฟฟี่” และ “เทิงนครคาร์แคร์” ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ตอบสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ มุ่งมั่นในการบริการสังคม อาทิ อาชีวะจิตอาสา Fix it Center หรือ อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน รวมทั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สนับสนุนผู้เรียน ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพ พัฒนาทักษะ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีอาชีพ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา “ร้านกาแฟกาสะลองคอฟฟี่” และ “ร้านเทิงนครคาร์แคร์” ภายใต้โครงการ Fix it Center ของวิทยาลัยการอาชีพเทิง ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน โดยเปิดเป็นสถานประกอบการ นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริง อาทิ การให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า การซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกเป็นผู้ประกอบการออกไปทำงานจริง ฝึกทักษะวิชาชีพที่ได้เรียนมา ฝึกการให้บริการ มีจิตอาสา และรวมถึงช่วยส่งเสริมกิจการร้านค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ของวิทยาลัย โดยได้นำผลิตภัณฑ์นักศึกษามาจำหน่าย เพื่อเป็นสร้างรายได้ เพราะอาชีวะยุคใหม่ มีการจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมพร้อมให้นักศึกษาจบไปพร้อมเป็นคนมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติ และยังสร้างงาน สร้างอาชีพเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ด้านว่าที่ร้อยตรี สมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง กล่าวว่า พระวิษณุกรรม เป็นสิ่งบ่งบอกถึงสัญลักษณ์แห่งสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษาด้านวิชาชีพต่างก็ยกย่องนับถือองค์พระวิษณุกรรมในฐานะเทพ ผู้เป็นบิดาแห่งเชิงช่าง ในปัจจุบันองค์พระวิษณุกรรมของวิทยาลัยการอาชีพเทิง เป็นองค์ที่มีขนาดเล็ก ทางผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา จึงมีความคิดเห็นให้จัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมขึ้นมาใหม่ เป็นจุดเด่นของวิทยาลัยฯ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยทำให้เป็นวงเวียนรอบฐานพระวิษณุกรรม เพื่อที่จะได้โดดเด่นและสง่างามต่อผู้ที่ผ่านเข้ามาภายในวิทยาลัยการอาชีพเทิง

ว่าที่ ร้อยตรี สมฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการมีอาชีพพึ่งพาตนเอง ให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ และได้รับการสนับสนุนจาก สอศ. จึงจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา “กาสะลองคอฟฟี่” และ “ร้านเทิงนครคาร์แคร์” ภายใต้โครงการ Fix it Center โดย “ร้านกาแฟกาสะลอง” จะเป็นการดำเนินการของนักศึกษา สาขาบัญชี ได้ฝึกการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ฝึกการบริหารจัดการ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับค่าคอมมิชชั่น เป็นส่วนแบ่งจากการขายกาแฟ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา อาทิ บราวนี่ ป๊อปคอน ขนมปังอบเนย วางจำหน่ายซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำโครงการของนักศึกษาเอง

ในส่วนของร้านเทิงนครคาร์แคร์ จะเป็นการดำเนินงานของนักศึกษาสาขาช่างยนต์ ให้บริการล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง อัตราค่าบริการอยู่ที่ 120-180 บาท ต่อคัน ขึ้นอยู่กับขนาดรถยนต์ ส่วนรถจักรยานยนต์ อัตราค่าบริการอยู่ที่ 40 -60 บาท ต่อคัน นักศึกษาจะได้รับ 40% จากการบริการรถ 1 คัน ซึ่งเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา และยังช่วยให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ ยังจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยให้บริการฟรี นอกเหนือจากนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะและสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เกิดความสามัคคี และช่วยยกระดับชีวิตของคนในชุมชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ทางวิทยาลัยการอาชีพเทิงขอเชิญชวนมาเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะฯ พร้อมชิมกาแฟ และรับบริการจากนักศึกษาได้ที่วิทยาลัยการอาชีพเทิง หรือเยี่ยมชมได้ทางเพจเฟสบุ๊ค “กาแฟกาสะลอง Coffee” ของวิทยาลัยการอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย