ประมงจัดกิจกรรมปล่อยปลาวันแม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

35

ที่ หนองหัวลิง หมู่ 9 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 ยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว และเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ สถานศึกษา รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยปลาในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตการประมง เพิ่มผลผลิตพันธ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะพันธ์ปลาไทยในแหล่งน้ำ เป็นแหล่งอาหารชั้นดี ก่อให้เกิดอาชีพด้านการประมงและเพิ่มพูนรายได้ไห้กับประชาชนในท้องถิ่น สร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ

โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรประมงที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลผลิตยั่งยืน
สำหรับสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 ยโสธร ประกอบด้วย ปลาเทโพ ปลาบึก ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อย ปลาบ้า รวมทั้งสิ้น 200,087 ตัว