กกต.ลงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง

45

วันนี้( 27 พฤศจิกายน 2562) เวลา 11.00 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด(กกต.)ยโสธร ถนนวารีราชเดช ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร รับทราบปัญหา ในการทำงาน เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ กกต.ให้การต้อนรับ

นอกจากนั้นแล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน และหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอป่าติ้ว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้าน ประธานและกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลศรีฐาน ผู้นำกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และประชาชนในหมู่บ้านไห้การต้อนรับ

นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรกล่าวว่า สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาประชาชนทุกกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนร่วมกัน จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันที่จะผนึกกำลังกันในการระดมทรัพยากรทั้งบุคลากร ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยกาจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต)ให้ครบทุกตำบลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เป็นตันมา

และในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดยโสธร ได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลครบทุกตำบล จำนวน 79 แห่ง (78 ตำบล 1 ชุมชน ) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน 2558 ตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศรีฐาน บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีฐาน อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นศูนย์กลางของชุมชนตำบลศรีฐาน ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน เป็นกลไก ขับเคลื่อนสำคัญผลักดันให้มีการดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีฐาน ทั้งหมด 18 คน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และภารกิจ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในชุมชน ระดับตำบล เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย และร่วมพัฒนาต่อยอดการสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย และกรเลือกตั้งไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งในทุกระดับ ช่วยกันสอดส่องสังเกตการณ์การเลือกตั้ง แจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือดำเนินการเลือกตั้ง การอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งและกิจกรรมอื่นๆ ของตำบล