ป.ป.ส. ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร จัดงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

20

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 เขต รวมทั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร รวม 1,050 คน ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น โดยการจัดงานวันสถาปนาครั้งนี้เกิดขึ้นจากนายเอกชัย ภักดีผล ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการฯ เครือข่าย 6 กลุ่มพื้นที่ 50 เขต ได้ร่วมกับสำนักงาน ปปส.กทม. และสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครจาก 892 ชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับรู้ว่าในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนาการก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตระหนักในบทบาทภารกิจของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จะต้องช่วยกันสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หัวใจสำคัญของการจัดงานเพื่อแสดงพลังความสามัคคี ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของเหล่าพสกนิกรชาวไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ชุมชนดำเนินโครงการสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ภายใต้ทีมงาน “กองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1. การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2. บูธแสดงผลการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์บสินค้าจากสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 กลุ่มพื้นที่
3. บูธ นิว ไลฟ์ (new life) ที่ได้รับทุนสงเคราะห์จากสำนักงาน ปปส.กทม. และเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตทุ่งครุ ได้ให้การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา จนปัจจุบันสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างอบอุ่น
4. การนำเสนอวีดิทัศน์ “กองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
5. การแสดงโขน ชุด “ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” โดย เครือข่าย ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนกรุงเทพมหานคร ของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง

6. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็งกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ นักวิชาการอิสระ
7. พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน 44 ชุมชน ที่ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2562

8. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อถวายความจงรักภักดี และสืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
การจัดงานสถาปนาวันนี้ เป็นการ “เดินตามรอยพ่อ…สานต่อปณิธานแม่”และ “ต่อยอดด้วยจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” จากผลการดำเนินงานที่ปรากฏ ทำให้เห็นถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวทาง “สันติวิธี” มาเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่น ๆ ของชุมชน ที่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผ่านกลไกในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับกรุงเทพมหานคร ระดับกลุ่มพื้นที่ทั้ง 6 กลุ่ม พื้นที่ 50 เขต จนถึงระดับชุมชน โดยนำแนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาคนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มาเพื่อใช้ประโยชน์ และให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต ต่อยอดสู่การพัฒนากองทุนแม่ศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด