กปน. จัดกิจกรรม “MWA Open House” ยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่

8

นายสุกิจ เอกอธิคมกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “MWA Open House : เปิดบ้านการประปานครหลวง” ตามโครงการ MWA Top-Tier เพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับลูกค้ารายใหญ่และรายสำคัญของสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง จำนวน 37 คน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา การสูบส่งน้ำประปา การดูแลมาตรฐานคุณภาพน้ำ รวมถึงงานธุรกิจเสริมหลังมาตรที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการเยี่ยมชมบริเวณโรงงานผลิตน้ำบางเขน และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบผลิต ซึ่งใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการน้ำของกปน.ต่อไป