เปิดประชุมร่าง MOU เมืองคู่มิตรไทย จังหวัดกวางตรีเวียดนาม อย่างเป็นทางการ

9

วันนี้ 22 พฤศจิกายน2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมด้วยท่านเหงวี่ยน ดึ๊ก จิ้น คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปิดประชุมแล กเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจ เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี (ไทย)และจังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมร่วมและรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เสนอเนื้อหาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประเพณีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับจังหวัดกวางตรี ของเวียดนามส่งผลให้เกิดการเจรจาร่างข้อตกลง (mou) เมืองคู่มิตรร่วมกันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้