กรมคุมประพฤติผสานความร่วมกับกรมการปกครอง มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ พร้อมคืนคนดีสู่สังคม

16

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2562) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ในพื้นที่ภาค 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ไปสู่การเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยขอให้นำสิ่งที่เรียนรู้จากค่ายไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อปรับปรุงตนให้เป็นคนดีของสังคม ทั้งนี้ ระบบงานคุมประพฤติจะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญที่จะบูรณาการช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผ่านค่ายกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี พร้อมเป็นกำลังใจให้กับทุกคน