พ่อเมืองกาญจน์ประธานโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปันน้ำใจผู้ด้อยโอกาส

15

วันนี้ ( 22 พ.ย.62 ) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปัปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วย นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กาญจนบุรี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอพนมทวน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม “Bike ปั่นอุ่นไอรัก” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงสนองพระราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญ ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น

จากนั้นได้ปล่อยขบวนจักรยาน นำโดย หัวหน้าส่วนราชการ ปั่นออกเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ช่วยเหลือและมอบสิ่งของปันน้ำใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ทั้ง เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 10 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอพนมทวน.
รักษพล พุ่มพฤกษ์/ข่าวการเมืองชุมชน