กรมคุมประพฤติ หารือ ซีพี ออลล์ ร่วมให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด

18

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ประชุมหารือร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถึงแนวทางความร่วมมือการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ทั้งในด้านการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ และการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ อาทิ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ การทำกาแฟ ตลอดจนการเข้าทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งกรมคุมประพฤติจะกำหนดคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติสามารถดำเนินชีวิตในสังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร