สอศ. โยกย้าย ‘ผอ.สถานศึกษา’ 59 ราย

39

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 1947 /2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เห็นสมควรให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 59 ราย โดยให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งก่อน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 (5) และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถานศึกษา จำนวน 59 ราย ดังนี้
1. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ตำแหน่งเลขที่ 4486 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ตำแหน่งเลขที่ 18637
2. นายบัณฑิต ยิ้มน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ตำแหน่งเลขที่ 18832 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ตำแหน่งเลขที่ 18550
3. นายสุรินทร์ นวลรอด ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่ 18347 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ตำแหน่งเลขที่ 18301
4. นายสุธน ราชเดิม ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ตำแหน่งเลขที่ 11442 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่ 18347
5. นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตำแหน่งเลขที่ 2001 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง ตำแหน่งเลขที่ 4474
6. นายวิชา อาญาเมือง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ตำแหน่งเลขที่ 18845 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ตำแหน่งเลขที่ 15978
7. นายประมวล วิลาจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตำแหน่งเลขที่ 11518 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ตำแหน่งเลขที่ 12254
8. นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ตำแหน่งเลขที่ 18900 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก ตำแหน่งเลขที่ 15006
9. นายจงอางศึก ศรีวะสุทธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ตำแหน่งเลขที่ 9738 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ตำแหน่งเลขที่ 18528
10. นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตำแหน่งเลขที่ 9476 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ตำแหน่งเลขที่ 9386
11. นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตำแหน่งเลขที่ 9546 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตำแหน่งเลขที่ 9476
12. นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ตำแหน่งเลขที่ 10233 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตำแหน่งเลขที่ 9076
13. นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง ตำแหน่งเลขที่ 4893 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ตำแหน่งเลขที่ 4919
14. นายมนตรี หาเรือนทรง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ตำแหน่งเลขที่ 5017 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งเลขที่ 6372
15. นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ตำแหน่งเลขที่ 8236 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ตำแหน่งเลขที่ 8136
16. นายสรรเสริญ ไหมทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ตำแหน่งเลขที่ 7494 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ตำแหน่งเลขที่ 5334
17. นางเมธิณี บุญเอกบุศย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ตำแหน่งเลขที่ 7440 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำแหน่งเลขที่ 9832
18. นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตำแหน่งเลขที่ 18715 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตำแหน่งเลขที่ 9846
19. นายปริญญา สมมิตร ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ตำแหน่งเลขที่ 8923 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตำแหน่งเลขที่ 11711
20. นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ตำแหน่งเลขที่ 2688 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ตำแหน่งเลขที่ 8923
21. นายสมพงษ์ พนมชัย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ตำแหน่งเลขที่ 18890 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 5587
22. นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตำแหน่งเลขที่ 3990 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล ตำแหน่งเลขที่ 2709
23. นายณรงค์ ไทยทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตำแหน่งเลขที่ 1463 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำแหน่งเลขที่ 2045
24. นายพุทธพร ปราโมทย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 9497 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตำแหน่งเลขที่ 1463
25. นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตำแหน่งเลขที่ 13791 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตำแหน่งเลขที่ 14194
26. นายประวิทย์ บุรินนิตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ตำแหน่งเลขที่ 18214 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ตำแหน่งเลขที่ 19095
27. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตำแหน่งเลขที่ 12578 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตำแหน่งเลขที่ 2498
28. นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ตำแหน่งเลขที่ 18364 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ตำแหน่งเลขที่ 18702
29. นายวิโรจน์ ธิมา ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ตำแหน่งเลขที่ 2632 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ตำแหน่งเลขที่ 13611
30. นายวาทิช ผ่านสำแดง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ตำแหน่งเลขที่ 6967 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ตำแหน่งเลขที่ 11495
31. นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ตำแหน่งเลขที่ 9759 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ตำแหน่งเลขที่ 1298
32. นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ตำแหน่งเลขที่ 2487 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ตำแหน่งเลขที่ 15344
33. นายนิรันดร์ สมมุติ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ตำแหน่งเลขที่ 4531 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ตำแหน่งเลขที่ 12558
34. นายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ตำแหน่งเลขที่ 18892 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ตำแหน่งเลขที่ 5086
35. นางสาธิตา ทันตเวช ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตำแหน่งเลขที่ 18113 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตำแหน่งเลขที่ 2433
36. ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ตำแหน่งเลขที่ 8420 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตำแหน่งเลขที่ 8808
37. ว่าที่ร้อยโท บุญชุบ หลั่งทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ตำแหน่งเลขที่ 8043 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ตำแหน่งเลขที่ 13721
38. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตำแหน่งเลขที่ 11031 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตำแหน่งเลขที่ 12472
39. นายบุญปลูก บุญอาจ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำแหน่งเลขที่ 16257 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ตำแหน่งเลขที่ 7696
40. นายสถาพร โพธิ์หวี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ตำแหน่งเลขที่ 8657 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตำแหน่งเลขที่ 7582
41. นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ตำแหน่งเลขที่ 19001 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ตำแหน่งเลขที่ 10233
42. นายธนภัทร แสงจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตำแหน่งเลขที่ 10902 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ตำแหน่งเลขที่ 12861
43. นายนิติ นาชิต ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ตำแหน่งเลขที่ 7161 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตำแหน่งเลขที่ 10902
44. นายสุชาติ ชาติวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ตำแหน่งเลขที่ 18157 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ตำแหน่งเลขที่ 7161
45. นายประจวบ จันทภาโส ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตำแหน่งเลขที่ 18898 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ตำแหน่งเลขที่ 3403
46. นางอุษณีย์ จิตตะปาโล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) ตำแหน่งเลขที่ 15806 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตำแหน่งเลขที่ 18898
47. นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตำแหน่งเลขที่ 2498 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ตำแหน่งเลขที่ 18214
48. นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ตำแหน่งเลขที่ 18980 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตำแหน่งเลขที่ 16005
49. นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ตำแหน่งเลขที่ 486 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา ตำแหน่งเลขที่ 627
50. นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่ 4128 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ตำแหน่งเลขที่ 486
51. นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ตำแหน่งเลขที่ 1034 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่ 4128
52. นางยุพิน พิมศร ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตำแหน่งเลขที่ 1402 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ตำแหน่งเลขที่ 1034
53. นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำแหน่งเลขที่ 1843 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ตำแหน่งเลขที่ 15047
54. จ่าสิบเอก สมพร ชูทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ตำแหน่งเลขที่ 735 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำแหน่งเลขที่ 1843
55. นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตำแหน่งเลขที่ 9280 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ตำแหน่งเลขที่ 735
56.นายวิทยา เกตุชู ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ตำแหน่งเลขที่ 16106 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำแหน่งเลขที่ 4817
57.นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ตำแหน่งเลขที่ 410 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ตำแหน่งเลขที่ 11803
58.นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ตำแหน่งเลขที่ 5305 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ตำแหน่งเลขที่ 8420
59.นายศักดา มยูขโชติ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ตำแหน่งเลขที่ 128 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ตำแหน่งเลขที่ 848

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดและรายชื่อทั้งหมดได้ที่ www.vec.go.th